Facebook Youtube PZKS

Deklaracja dostępności strony internetowej


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Klawikowski.
 • E-mail: kierownik@pzks.edu.pl
 • Telefon: 586722205

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
 • Adres: 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279
 • E-mail: pzks.sekretariat@pzks.edu.pl
 • Telefon: 586722205

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkolny Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego umiejscowiony w Rumi przy ul. Sabata12 posiada windę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym na I piętro. W budynku na I piętrze jest sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Architektura budynku jest przyjazna osobom niepełnosprawnym ruchowo. Do budynku szkoły wchodzi sie bezpośrednio z podwórka, nie ma schodów i krawężników. Sale budynku są przestronne, drzwi szerokie, bez progów, nie ma problemu z przemieszczaniem się na wózku. Na korytarzach umieszczono, na wysokości wzroku uczniów i wychowanków, piktogramy, które określają pomieszczenia poszczególnych pomieszczeń. We wszystkich salach sa rolety zaciemniające, ułatwiające pracę z osobami nadwrażliwymi na swiatło i nadpobudliwymi psychoruchowo. Brak wydzielonego parkingu dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku brailla.