Facebook Youtube PZKS

poznaj nasz zespół

Marzanna Dróżdż

Marzanna Dróżdż


Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

 • Oligofrenopedagogika
 • Socjoterapia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

kadra pedagogiczna

Natalia Baranowska

Natalia Baranowska


 • Logopeda kliniczny-neurologopeda
 • Pedagog Wczesnej Edukacji
 • Terapia ORM
 • AAC - komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Logorytmika
 • Terapia ręki
 • Terapia zaburzeń funkcji prymarnych

Katarzyna Bednarska

Katarzyna Bednarska


 • Zdrowie Publiczne
 • Oligofrenopedagog
 • Terapia ręki
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Integracja bilateralna
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna u osób z wieloraką niepełnosprawnością

Weronika Błażek

Weronika Błażek


 • Fizjoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Integracja sensoryczna
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Oligofrenopedagogika
 • Animator czasu wolnego
 • Kinezjotaping (kat. KT1+ KT2)
 • Kurs masażu niemowląt Shantala
 • Kurs masażu tkanek głębokich
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • III Stopniowy Kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
 • Terapeuta INPP

Katarzyna Borawska

Katarzyna Borawska


 • Pedagog specjalny
 • Terapia behawioralna
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Psychologia pomagania i interwencji kryzysowej
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Masaż Shantala
 • Metoda 101 kroków w nauce czytania
 • Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna dr S. Masgutowej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Elementy metody krakowskiej/symultaniczno-sekwencyjna metoda czytania

Monika Cemka

Monika Cemka


 • Oligofrenopedagog
 • Specjalista nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Specjalista wczesnej interwencji rozwoju i terapii pedagogicznej
 • Terapeuta behawioralny
 • Trener edusensoryki
 • Trener TUS
 • Terapia ręki
 • Praca z uczniem z zespołem FAS
 • Terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi i emocjonalnymi

Izabela Cerańska

Izabela Cerańska


 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Oligofrenopedagog
 • Rewalidacja z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna dr S. Masgutowej
 • Masaż klasyczny
 • Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)
 • Terapia niedyrektywna
 • Trener sensoplastyki
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna u osób z wieloraką niepełnosprawnością

Justyna Gajewska

Justyna Gajewska


 • Neurologopeda
 • Logopeda wczesnej interwencji
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta ręki
 • Terapeuta Metody Krakowskiej
 • Wielospecjalistyczna diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Kinezjotaping w terapii niemowląt i dzieci
 • Diagnoza neurologopedyczna dziecka z zaburzeniami mowy o typie afazji
 • Attention Autism - 4 stopnie
 • Metoda werbotonalna
 • NORM/SORM Daignoza i Terapia
 • Terapia miofunkcjonalna - Diagnoza i Terapia
 • Terapia zaburzeń mowy u dziecka z zespołem trzeciego migdała
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się
 • Wzmacnianie stabilizacji żuchwy oraz dysocjacji ruchów artykulatorów

Mariola Gozdowska

Mariola Gozdowska


 • Nauczyciel religii
 • Oligofrenopedagog
 • Terapia behawioralna osób z autyzmem

Magdalena Jaedtke

Magdalena Jaedtke


 • Oligofrenopedagog
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Terapia behawioralna
 • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia
 • Terapia ręki
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się
 • Neurosensomotoryczna terapia taktylna dr S. Masgutowej

Monika Jurczyk

Monika Jurczyk


 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika Specjalna
 • Informatyka
 • Tłumaczka języka migowego dla niesłyszących
 • Certyfikowana terapeutka komunikacji alternatywnej i wspomagającej rozwój mowy - Makaton B. B. Kaczmarek
 • Metoda Makaton, poziom pierwszy i drugi
 • Metoda Projektów Edukacyjnych
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • kurs PJM tłumaczka pierwszego stopnia Polskiego Języka Migowego

Anita Klein

Anita Klein


 • Psycholog
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta ręki
 • Terapia behawioralna
 • Trener TUS
 • Neurosensomotoryczna terapia taktylna dr S. Masgutowej
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się
 • Sensoplastyka
 • Masaż klasyczny
 • TIK w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Attention Autism - 4 stopnie

Marlena Konkol

Marlena Konkol


 • Pedagog specjalny - rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Logopeda - Neurologopeda
 • Surdopedagog - Polski Język Migowy
 • Terapeuta EEG Biofeedback
 • Certyfikowany Międzynarodowy Teacher Developmental Baby Massage by Peter Walker (nauczyciel - instruktor rozwojowego masażu niemowląt Petera Walkera)
 • Terapeuta w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji ustno – twarzowych z zastosowaniem stymulacji sensomotorycznej
 • Terapeuta w zakresie stosowania Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w neurologopedii - podejście Esther de Ru
 • Terapeuta Terapii Taktylnej wg Swietłany Masgutowej
 • Podstawy Terapii wg teorii poliwagalnej oraz roli nerwu błędnego

Aleksandra Korczyńska

Aleksandra Korczyńska


 • Oligofrenopedagog
 • Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapeuta ręki
 • Terapia behawioralna
 • Trener TUS
 • Neurosensomotoryczna terapia taktylna dr S. Masgutowej
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Makaton/ Program rozwoju komunikacji
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się
 • Sensoplastyka
 • Masaż klasyczny
 • TIK w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Agnieszka Majewska

Agnieszka Majewska


 • Pedagog specjalny
 • Oligofrenopedagog
 • Tyflopedagog
 • Terapeuta widzenia
 • Biomechanika korekcji wad postawy
 • Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Kinezjologia Edukacyjna wg P. Dennisona (cz. I)
 • Podstawowe metody diagnozy klinicznej
 • Terapia behawioralna osób z autyzmem
 • Terapia dziecka z niepełnosprawnością sensoryczną(wzrokową i słuchową)
 • Makaton/Program rozwoju komunikacji
 • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się
 • Edukacja przedmiotu Sztuka
 • Arteterapia
 • Terapeuta metodą Snoezelen/ Sala Doświadczania Świata
 • Neurosensomotoryczna terapia taktylna wg metody dr S. Masgutowej
 • Terapia metodą niedyrektywną

Aleksandra Müller

Aleksandra Müller


 • Wychowanie fizyczne ze specjalizacją wychowanie fizyczne i sport dzieci niepełnosprawnych
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Kurs masażu II stopnia
 • Makaton I stopień
 • Terapia behawioralna osób z autyzmem
 • Terapia taktylna wg metody dr S. Masgutowej
 • Terapia niedyrektywna

Katarzyna Nowicka

Katarzyna Nowicka


 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta Odruchów INPD
 • Terapeuta Bilateralnej Integracji
 • Surdopedagog
 • Tyflopedagog
 • Oligofrenopedagog
 • Psychoterapeuta

Anna Perska

Anna Perska


 • Pedagog specjalny/Oligofrenopedagog
 • Terapia pedagogiczna z arteterapią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem
 • Terapeuta ręki
 • Trener TUS
 • Terapia behawioralna
 • Terapia taktylna wg metody dr S. Masgutowej
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Makaton/Program Rozwoju Komunikacji
 • Attention Autism - 4 stopnie
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (dr M. Grycman, M. Jerzyk)

Radosław Sychowski

Radosław Sychowski


 • Fizjoterapeuta
 • Oligofrenopedagog
 • Terapeuta zajęciowy
 • Technik masażysta
 • Certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju dziecka 0-36 m.z.
 • Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
 • Terapia SI /I stopień/
 • Kinesiotaping
 • Terapia Watsu
 • Terapia ręki
 • Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna dr S. Masgutowej
 • Zoga w pediatrii
 • Koncepcja Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowo Facilitacia (PNF)
 • Terapia Halliwick
 • Osteopatyczne podejście do terapii małego dziecka
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii

Patrycja Trawicka

Patrycja Trawicka


 • Oligofrenopedagog
 • Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Trener Treningu Umiejetności Społecznych
 • Terapeuta ręki
 • Trener grafomotoryki
 • Terapeuta Metody Krakowskiej
 • Terapia behawioralna
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Rozwijanie indywidualnego potencjału dziecka autystycznego
 • Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Funkcje wzrokowe

Joanna Wolanin

Joanna Wolanin


 • Oligofrenopedagog
 • Logopeda szkolny
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem
 • Terapeuta ręki
 • Trener TUS
 • Terapia behawioralna
 • Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna dr S. Masgutowej
 • Elementy Metody Krakowskiej/symultaniczno-sekwencyjna metoda
 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (M. Jerzyk)
 • Attention Autism - 4 stopnie

Karolina Wrosz

Karolina Wrosz


 • Oligofrenipedagogika
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • 3-modułowy kurs Terapii Behawioralnej w teorii i praktyce
 • Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju i MPDz (I i II stopień)
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych metodą Dr Swietłany Masgutowej

Marta Zinkel

Marta Zinkel


 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika specjalna
 • Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Trener TUS
 • Masaż klasyczny I i II stopnia
 • Terapeuta ręki
 • 3-stopniowy Kurs Doskonalący Terapia Dzieci z Autyzmem