Metody naszej pracy

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi


Kalendarium 2014/2015

Dyrektor i nauczyciele

Zasady przyjęć uczniów

Prezentacja klas i grup

Przetargi

Kontakt

  Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego
  W skład naszego Zespołu Placówek wchodzą:
  Szkoła Podstawowa nr 7 w Wejherowie,
  Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Wejherowie
  Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wejherowie
  Internat w Wejherowie
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie
  Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Rumi
  Gimnazjum Specjalne nr 3 w Rumi
  Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi
  Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w

  SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

  Do szkoły podstawowej uczęszczają dzieci od 7 do 18 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy:

  - kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz
  - kształcenie przedmiotowe, obejmujące kolejne trzy lata.

  W I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I - III, uczniowie uczą się metodą ośrodków pracy,która poprzez całościowe nauczanie, pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Metoda polega na grupowaniu wokół jednego zagadnienia, dobrze znanego dziecku, zagadnień pokrewnych. Opiera się na zainteresowaniach dziecka, dostosowana jest do jego charakterystycznych potrzeb i skłonności, uwzględnia wszystkie właściwości psychiczne ucznia a także wymagania zawarte w programie nauczania dla niższych klas szkoły podstawowej. Uczniowie nabywają umiejętności z zakresu samoobsługi, komunikowania się, pracy w grupie, podstawowych technik szkolnych, oraz poznają placówkę jej otoczenie, kolegów i pracowników.

  W II etapie edukacyjnym, który obejmuje klasy IV-VI, uczniowie uczą się w systemie przedmiotowym. Podczas nauczania przedmiotowego uczniowie pracują już z wieloma nauczycielami, rozwijając swoje umiejętności z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. W ramach zajęć rewalidacyjnych, uczniowie uczęszczają na logopedię, gimnastykę korekcyjną, zajęcia muzyczno - ruchowe oraz inne dostosowane do potrzeb dzieci.

  GIMNAZJUM SPECJALNE

  Nauką w gimnazjum objęci są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, nie dłużej niż do 21 roku życia. Nauka trwa 3 lata i jej zadaniem jest optymalne przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Szkoła realizuje treści z zakresu funkcjonowania w środowisku, plastyki, techniki, muzyki z rytmiką i wychowania fizycznego. Uczniowe rozpoznają swoje zainteresowania, co pozwoli im wybrac jak najbardziej odpowiednią szkołę zawodową lub szkołę przyspasabiającą do pracy.


  OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY

  Uczniowe w ośrodku realizują obowiązek szkolny w grupach rewalidacyjno - wychowawczych. Przyjmujemy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysfunkcjami narządów ruchu, wadami wzroku oraz słuchu.
  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  Zajęcia obejmują przede wszystkim:
  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
  • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
  • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
  wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej, • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
  • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk,
  • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
  • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika