Metody naszej pracy

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi


Kalendarium 2014/2015

Dyrektor i nauczyciele

Zasady przyjęć uczniów

Prezentacja klas i grup

Przetargi

Kontakt


Jesteśmy placówką dla uczniów
o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Ciągle rozwijamy swoją ofertę tak,
by uwzględnić potrzeby i możliwości uczniów i wychowanków
oraz oczekiwania rodziców.HIPOTERAPIA

Hipoterapia to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Hipoterapia jest zazwyczaj terapią wspomagającą inne metody leczenia. Oddziałuje na sferę ruchową i sensoryczną człowieka, a także jego funkcjonowanie psychiczne i społeczne.

Działanie hipoterapii:

-- korygowanie postawy ciała,
-- regulacja napięcia mięśniowego,
-- kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne,
-- doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu,
-- stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego,
-- zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
-- rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.PORANNY KRĄG

Poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku J.Kielina.

Celem zajęć jest dostarczanie dzieciom określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Spotkanie w kręgu przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie, stanowi okazję do spotkania terapeuty i dzieci jako równych sobie partnerów, sprzyja rozwojowi komunikacji oraz budowaniu relacji między osobami.Wszystkie etapy zajęć wykonywane są w stałej, zawsze takiej samej kolejności, dzięki czemu dzieci uczą się identyfikować działania i przewidywać zdarzenia. Komunikowanie się z dzieckiem wykracza poza sferę werbalną, obejmuje całą osobę ze wszystkimi jej możliwościami percepcyjnymi - pobudza do działania umysł oraz emocje i uczucia.

Podstawą tworzenia programu Porannego Kręgu jest świat przyrody- żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych.SALA DOŚWIADCZENIA ŚWIATA

Uczniowie i wychowankowie korzystają z zajęć terapeutycznych w Sali Doświadczania Świata, gdzie zadaniem terapeuty jest stwarzanie uczniowi jak najwięcej możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.

Pracując z uczniem w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez :

1.Stymulację percepcji wzrokowej
- rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej
- wydłużanie czasu koncentracji wzroku na bodźcach wizualnych
- rozwijanie kierunkowości spostrzegania (zdolności poruszania oczami we wszystkich kierunkach i podążania wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami)

2. Stymulację percepcji słuchowej
- poszerzanie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej
- usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych
- reagowanie na różne sygnały (szukanie źródła dźwięku)

3.Stymulację percepcji dotykowej
- zachęcanie ucznia do badania przedmiotów o różnej fakturze (aktywizacja zmysłu dotyku)

4.Stymulację percepcji węchowej
- gromadzenie doświadczeń węchowych (poznawanie różnych zapachów)

5. Stymulację percepcji smakowej
- rozwijanie percepcji smakowej (akceptacja nowego smaku, posiłku)

6. Stymulację zmysłu równowagi
- normalizowanie napięcia mięśniowego
- rozwijanie orientacji w schemacie ciałaFIZJOTERAPIA

Fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej to system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Celem terapii jest dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych.

Ćwiczenia polegają na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności.TERAPIA WIDZENIA

Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku, tj. na rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywaniu widzenia
w codziennym funkcjonowaniu.

Rehabilitacja wzroku obejmuje:
•stymulowanie widzenia
•pobudzanie do patrzenia
•rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia)
•rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej
•usprawnianie pamięci wzrokowej
•osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych)
•zmiana otoczenia dziecka, dostosowanie go do indywidualnych możliwości i potrzebTerapia neurologopedyczna - mgr Marlena Konkol

„Dzieci są nieznaną krainą. Są jak nasiona, które ich rodzice dostają bez etykiet.
Mogą je pielęgnować i podlewać i dzień po dniu odkrywać, co z nich wyrasta.”
Agnieszka Stein

Neurologopeda - to specjalista zajmujący się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Neurologopeda wspomaga sposób porozumiewania się w celu wzmocnienia i uzupełnienia mowy lub w przypadku braku mowy dźwiękowej korzysta z alternatywnych – zastępczych sposobów, które stwarzają warunki do ekspresji potrzeb, dokonywania wyborów, prowadzenia rozmów, używania przeczenia, zadawania pytań itp.

Terapeutą jestem w każdej sytuacji - w naturalnych interakcjach. Terapię wplatam w tok codziennych zajęć i zabaw dzieci młodszych oraz nauczanych indywidualnie, w zajęcia przysposabiające do pracy dorosłych wychowanków. Scenariusze zajęć, często tworzą niepowtarzalne sytuacje dnia codziennego, inspiracje czerpię ze świata przedmiotów zwyczajnych, ale także oryginalnych i wyjątkowych. Wielokrotnie jedno spojrzenie na banalny asortyment w nietypowym sklepie zamienia dany przedmiot w najbardziej atrakcyjną i zaskakującą pomoc, a zasłyszana muzyka przemawia barwami i obrazami.

W swojej pracy wykorzystuję elementy ciekawych metod pracy, wśród nich neurosensomotorycznej i verbo – tonalnej oraz w szczególności:
Ćwiczenia oddechowo-głosowe zmierzające do wyrobienia prawidłowego nawyku, tzn. wyćwiczenia właściwego toru oddechowego oraz dobrego ustawienia głosu.
Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, polegającego na:
- usprawnianiu języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy;
- opanowaniu umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych;
- wyrobieniu wrażliwości miejsc i ruchów w jamie ustnej, istotnych dla prawidłowego wymawiania dźwięków;
- usprawnieniu koordynacji ruchowej w zakresie aparatu artykulacyjnego;
- wyuczeniu prawidłowego połykania.
Masaż logopedyczny - poprawiający czucie i sprawność aparatu artykulacyjnego.
Relaks psychostymulacyjny - oddziaływujący na ciało, połączony ze specjalnie dobraną muzyką, który likwiduje napięcia mięśniowe.
Ćwiczenia energetyzujące - ćwiczenia ruchowe poprawiające krążenie, oddychanie oraz koordynację ruchową.

Odwołuję się do zmysłu dotyku, co umożliwia dzieciom odróżnienie siebie od innych ludzi i otaczającego świata.
Czucie powierzchniowe jest bardzo ważnym mechanizmem, gdyż ostrzega nas o grożącym niebezpieczeństwie. Bez niego żylibyśmy w stanie ciągłego zagrożenia życia. Na percepcję dotykową składa się nie tylko odbieranie bodźców przez skórę, ale też przez mięśnie i stawy. Dotyk jest niezmiernie ważny w opanowaniu umiejętności sensoryczno-motorycznych tzn. rozpoznawania i rozumienia bodźców płynących z czucia, zapachu, smaku, dźwięku, czy ruchu oraz praksji, czyli zdolności wykonywania ruchów docelowych. Zmysł dotyku ma wpływ na rozwój wzroku, a także - słuchu. Układ dotykowy, oddziałując na inne układy zmysłowe i ruchowe, pobudza wiele różnych poziomów i obszarów w mózgu. Praca z ciałem poprzez ćwiczenia związane z dostarczaniem zróżnicowanych doznań dotykowych jest najlepszym sposobem na rozwijanie mowy.

U Pani Marleny nie ma czasu na nudę.